ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าสอบประเมินวัดระดับมาตรฐานความสามารถในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 1-4 เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 3  วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ยื่นเอกสารภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 083-499-3411 หรือ 02-934-5544 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)